Ytringsfriheten er død. Lenge leve ytringsfriheten!

too much thinking

De fleste nordmenn tenker sikkert at vi lever i et land med ytringsfrihet. Men hvis de eksisterende begrensningene (lover om såkalte «hatytringer») ikke er nok til å få deg til å tvile, bør i hvert fall den nye loven gjøre det. Loven, som trer i kraft 1. januar 2018, innskrenker ytterligere nordmenns mulighet til å uttale seg kritisk om bestemte beskyttede grupper. Og du kan være sikker på at disse lovene ikke er der for å ivareta interessene til etniske nordmenn (særlig ikke menn, og det å favorisere kvinner gjøres egentlig kun for å skape konflikt mellom kjønnene). Dette handler blant annet om å beskytte innvandrere fra slem statistikk eller homofile fra fakta om hvordan deres livsstil kan påvirke dem selv og deres omgivelser.

Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

Selvfølgelig. De stakkars undertrykkede kvinnene og minoritetene. Det er et faktum at lønnsgapet er ikke-eksisterende når man tar hensyn til valg av yrke, arbeidstimer, fravær i forbindelse med graviditet osv. Det er også et faktum at innvandrere begår mer kriminalitet (særlig vold) og at de bidrar mindre med skattepenger. Skal det være ulovlig å påpeke dette? Loven er vag nok til at dette slett ikke er umulig.

Hate speech

«Hatytringer» er i det hele tatt et veldig Orwelliansk begrep. Det er ganske enkelt sensur under et nytt navn og undertrykking av frie ytringer. Det er et forsøk på å kamuflere det at man ikke tolererer berettiget kritikk av enkelte grupper fra de som utgjør den europeiske majoriteten i et land. Det er en måte å hindre motstand fra befolkningen etter hvert som landet okkuperes av folk fra den tredje verden. Du vil ikke finne slike lover som går imot majoritetens interesser utenfor Vesten. Denne typen lover gjør nordmenn til annenrangs borgere i eget land.

Videre sier loven:

§ 6. Forbud mot å diskriminere

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Er nordmenn en etnisitet? Eller er dette et privilegium som kun «våre nye landsmenn» kan påberope seg?

§ 11. Adgang til positiv særbehandling

Positiv særbehandling på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd er tillatt hvis
a) særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål,
b) det er et rimelig forhold mellom formålet man ønsker å oppnå og hvor  inngripende særbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere og
c) særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd.

I Norge er diskriminering akseptabelt hvis det går ut over norske menn.

§ 13. Forbud mot å trakassere

Trakassering på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd og seksuell trakassering, er forbudt.

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Forbudet omfatter trakassering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i § 6 første ledd.

Forbudet gjelder også hvis en person blir trakassert på grunn av sin tilknytning til en annen person, og trakasseringen skjer på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.

Legg særlig merke til at det står «handlinger, unnlateler eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.» At noe oppfattes som krenkende ser altså ut til å være nok til at man kan bli anmeldt for å ha brutt den nye loven og å være skyldig i å ha kommet med «hatytringer». Hva slags virkning en ytring har er selvfølgelig helt subjektivt. Jeg kan si at jeg ble støtt eller følte meg ydmyket av det noen sa uten at de verken hadde som formål å støte eller ydmyke meg og uten at ytringen hadde noe som helst støtende eller ydmykende innhold. 

evelyn beatrice hall free speech

Loven går så inn på likelønn:

§ 34. Lik lønn for arbeid av lik verdi

Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn.

Retten etter første ledd gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag, eller lønnen reguleres i ulike tariffavtaler.

Om arbeidene er av lik verdi, avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold.

Med lønn menes det alminnelige arbeidsvederlaget og alle andre tillegg, fordeler og andre goder som ytes av arbeidsgiveren.

Menn og kvinner får allerede lik lønn for likt arbeid, men dette hindrer ikke folk med en agenda i å gjenta denne usannheten.

§ 37. Bevisbyrde

Diskriminering skal anses å ha skjedd hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd, og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har skjedd.

Og her føles det virkelig som vi lever i en dystopisk roman. Av ordlyden i denne paragrafen skulle man nesten tro at en som er anklaget er skyldig til det motsatte er bevist. Ingen harde bevis ser ut til å være nødvendige, det er nok at omstendighetene gjør det sannsynlig at diskriminering har skjedd. George Orwell hadde rett.

§ 40. Organisasjoners adgang til å opptre som fullmektig

I saker som behandles av Diskrimineringsnemnda, kan en organisasjon som helt eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering, brukes som fullmektig.

I saker for domstolene kan en person utpekt av og med tilknytning til en organisasjon som helt eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering, brukes som prosessfullmektig. Dette gjelder ikke for Høyesterett.

Retten kan nekte å godta en prosessfullmakt hvis det etter rettens skjønn er fare for at prosessfullmektigen ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta partens interesser på en tilfredsstillende måte.

En prosessfullmektig skal, i tillegg til fullmakt som nevnt i tvisteloven § 3-4, samtidig fremlegge skriftlig orientering fra organisasjonen om sine kvalifikasjoner.

Disse «anti-rasistiske» organisasjonene er egentlig bare anti-norske hatorganisasjoner. At de skal få en slik innflytelse er hårreisende. Er det virkelig noen som vil at Ervin Kohn skal kunne avgjøre om noe du sa var en hårsbredd over streken? Jeg tror ikke det.

En av de viktigste verdiene som et demokrati er bygget på er ifølge mange nettopp ytringsfriheten. Derfor er det morsomt at de som snakker varmest om demokratiet også vil innskrenke ytringsfriheten for å bevare det. 

free-speech-george-orwell-1.jpg

Kan det være at disse menneskene ikke er så glade i frittenkende borgere og kritiske røster som de påstår? 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s